PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
ต้องการให้ยืมหลักทรัพย์

หุ้นที่สามารถนำมาให้ยืม
SET50, SET100, ETF ทั้งนี้จะต้องเป็นหุ้นที่ชำระราคาแล้วและไม่ติด Silent Period

ขั้นตอนการให้ยืมหลักทรัพย์
  1. ลงนามในสัญญา SBL
  2. แจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มคำขอให้ยืม / เรียกคืนหลักทรัพย์  โดยระบุชื่อหลักทรัพย์ และ จำนวนหุ้นที่  ต้องการให้ยืม/ เรียกคืน
  3. ส่งแบบฟอร์มผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

 

ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
 
Grade หุ้น รายชื่อหุ้น ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
Grade A
  หุ้นใน SET50
2.50 %
Grade B
  หุ้นใน SET100 และ ETF
2.25 %
     มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 กันยายน 2559
 
  • บริษัทนำฝากค่าธรรมเนียมการยืมเข้าให้ในบัญชีธนาคาร ทุกๆ ครึ่งปี โดยจะนำฝากเข้าให้ภายใน 7 วันทำการ หลังสิ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 4
  • ค่าธรรมเนียมการให้ยืมร้อยละ 2.25 - 2.50 % ต่อปีคำนวณรายวัน ตามจำนวนวันที่ให้ยืม
  • บริษัทคำนวณค่าธรรมเนียมเมื่อหุ้นนั้นได้ถูกนำไปให้ยืมจนถึงก่อนวันที่ผู้ยืมคืนหุ้นมา
  • วิธีการที่บริษัทยืมจากลูกค้า : บริษัทสุ่มยืมจากลูกค้าที่แจ้งความประสงค์มา