PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
ทำความรู้จักบริการ SBL
SBL หมายถึง Securities Borrowing and Lending คือ บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ระหว่าง ผู้ยืม (Borrower) กับ ผู้ให้ยืม(Lender) โดยผู้ให้ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม ณ วันที่ตกลง และผู้ยืม ตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือ เมื่อถูกเรียกคืน

ผู้ให้ยืม (Lender) โอนหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ยืม ณ วันที่ตกลงกันและจะได้รับหลักทรัพย์ คืนเมื่อถึงวันครบกำหนด โดยจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมจากผู้ยืม หลักทรัพย์ ในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่วันที่ทำการยืมจนครบกำหนด

ผู้ยืม (Borrower) สามารถยืมหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืมเพื่อนำมาขายชอร์ตทำกำไรในภาวะตลาด ขาลง และจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือ เมื่อถูกเรียกคืน โดยจะจ่าย ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืมในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่วันที่ยืมไปจนครบกำหนดการยืม