PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
ประวัติผู้จัดการกองทุน
 
 พิกุล พิทยาอิสรกุล, CFA
 
คุณพิกุล มีประสบการณ์เกือบสิบปีในการบริหารจัดการการลงทุน โดยมุ่งเน้นไปที่การเลือกหุ้นพื้นฐาน  ก่อนที่จะเข้าทำงานที่ฟิลลิป คุณพิกุลเป็นผู้จัดการกองทุนที่ บมจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นที่ที่เธอได้ก่อตั้งกองทุนส่วนบุคคล   คุณพิกุลได้สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และความเฉียบแหลมทางธุรกิจ ผ่านประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  ขณะที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาการจัดการ ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท McKinsey & Company สำนักงานกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ชั้นนำของโลก  คุณพิกุลจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบริหาร จาก Columbia Business School, นิวยอร์ก, สหรัฐ 
 
รักไผท ณรงค์ศักดิ์ (นุ๊ก)
 
คุณรักไผท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ และ ปริญญาโทจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา
คือการเป็นวิศวกร ด้านการวิจัยและพัฒนา ที่บจ.โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) และ นักวิเคราะห์ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ก่อนที่ย้ายเข้ามาร่วมงานกับฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา ทำให้สามารถนำความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนอย่างเป็นระบบ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการกองทุนได้เป็นอย่างดี

รายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล