PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้
เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใด ๆ ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า "พีเอสที") จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป พีเอสทีสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจ ของพีเอสที

การไม่รับประกันและข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") เป็นสิ่งที่จัดหาให้บนหลักการ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยไม่มีการ รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสม เพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด
ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่ง ที่พีเอสทีเห็นว่าเชื่อถือได้ พีเอสทีก็ไม่สามารถ และไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น พีเอสทีหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใด ๆ ของพีเอสที หรือผู้ค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถ ใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่สถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของพีเอสที หรือผู้ค้าคนอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์

กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
พีเอสทีเป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพีเอสที เนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพีเอสทีก่อน การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเนื้อหาสาระใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใด ๆ ซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของพีเอสที และพีเอสทีอาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่พีเอสทีจะเห็นสมควร

การไม่เป็นการเสนอขายเว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์
มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขาย หรือการใช้ดังกล่าว จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้น ๆ หรือซึ่งจะทำให้พีเอสที ต้องตกอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้น ๆ
ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดยพีเอสทีให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสาร ทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดย พีเอสที ท่านกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านเชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทาน อย่างใด ๆ โดยพีเอสที พีเอสทีไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ พีเอสทีไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอีเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหา ทางอีเล็คโทรนิคส์ใด ๆ

การชดใช้ความเสียหาย
ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้พีเอสที กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อมูลของผู้ใช้
พีเอสทีอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล (email) ของท่าน และการใช้ เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน

กฎหมายบังคับใช้
ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย